Beveiligingsmaatregelen MediCheck systeem

UPLUS eHealth Solutions B.V biedt het MediCheck systeem aan zorgaanbieders voor het veilig toedienen en registreren van medicatie aan.

De persoonsgegevens van cliënten die worden opgenomen in MediCheck zullen ten allen tijden pas na schriftelijk goedkeuren door de cliënt zelf worden opgenomen in MediCheck. UPLUS eHealth Solutions B.V biedt hier een privacy brochure en toestemmingsformulieren voor aan. Een opt out mogelijkheid is te vinden op www.medicheckapp.nl

UPLUS eHealth Solutions B.V  is niet verantwoordelijk voor informatie die niet juist of tijdig is ingevoerd door klanten en beschikbaar wordt gesteld aan UPLUS eHealth Solutions B.V. en/of Medicheck.

De klant verstrekt UPLUS eHealth Solutions B.V. alle informatie en gegevens die UPLUS eHealth Solutions B.V. redelijkerwijze verlangt ten behoeve van het gebruik en goede functioneren van de Applicatie.

De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Medicheck gerelateerd aan de richtlijnen die UPLUS eHealth Solutions B.V. stelt voor het beheer en veilig gebruik van login gegevens.

UPLUS eHealth Solutions B.V verleent in haar overeenkomsten tussen UPLUS eHealth Solutions B.V en klanten een exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van MediCheck. Het is niet toegestaan MediCheck op wat voor manier dan ook te kopiëren, wijzigen of daarvan afgeleide werken te creëren. 

Het is niet toegestaan (het gebruiksrecht op) MediCheck aan een derde over te dragen, in gebruik te (doen) geven of in (sub) licentie te geven. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van het MediCheck Platform, gerelateerd aan de aan hem beschikbaar gestelde Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en). 

UPLUS eHealth Solutions B.V is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker en/of derden die is ontstaan door gebruik van het MediCheck Platform en de bijbehorende Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en).

UPLUS eHealth Solutions B.V verleent toegang aan gebruikers tot MediCheck middels persoonlijke login gegevens welke middels een eenmalig activatie proces worden toegekend. Het zorgmanagement bepaalt haar gebruikers, enkel de gebruiker zelf kent zijn of haar Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en).

UPLUS eHealth Solutions B.V heeft de MediCheck applicatie voorzien van een extra beveiligingsniveau middels 2factor authenticatie. Na inloggen middels Gebruikersna(a)m(en) Wachtwoord(en) ontvangt de gebruiker een unieke automatisch gegenereerde SMS code. Alleen de combinatie van deze code en Gebruikersna(a)m(en) Wachtwoord(en) geven toegang tot de MediCheck applicatie. 

UPLUS eHealth Solutions B.V verbreekt de sessie van een gebruiker als deze langer dan 10 minuten inactief is. De MediCheck applicatie vraagt de gebruiker opnieuw om Gebruikersnaam en Wachtwoord. Is een gebruiker langer dan een uur inactief of langer dan 8 uur werkzaam in de applicatie, dan vraagt de MediCheck applicatie om een unieke automatisch gegenereerde SMS code. UPLUS eHealth Solutions B.V zal naar beste vermogen de beveiliging van de opslag van de Persoonsgegevens in de applicatie uitvoeren. UPLUS eHealth Solutions B.V conformeert zich aan de normen NEN 7510, ISO 27001 en NEN 7513. UPLUS neemt de volgende beveiligingsmaatregelen om een hoog en passend beveiligingsniveau te creëren:

Fysieke beveiligingsmaatregelen:

Technische beveiligingsmaatregelen:

Organisatorische beveiligingsmaatregelen: